środa, 17 sierpnia 2016

2 przesyłki... :)

1. PWIK RYBNIK

* Kubek, bardzo mi się podoba :)
* Notesik
* Pendrive

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin Rybnik, Gaszowice i Jejkowice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4. Przesyłanie energii elektrycznej
5. Dystrybucja energii elektrycznej
6. Handel energią elektryczną
7. Wytwarzanie paliw gazowych
8. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
9. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
10. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
11. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
13. Przygotowanie terenu pod budowę
14. Wykonanie instalacji elektrycznej
15. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
17. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
18. Transport drogowy towarów
19. Transport rurociągowy pozostałych towarów
20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
21. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania
24. Działalność w zakresie architektury
25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
26. Pozostałe badania i analizy techniczne
27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
30. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
31. Wynajem i dzierżawa  maszyn i urządzeń budowlanych
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
33. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

______________________________________________________

2. JAROCIN

*  Informatory
*  Mapy

Jarocin – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu jarocińskiego i gminy Jarocin. Położone w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej.
Według danych z 31 grudnia 2013 miasto liczyło 26 311 mieszkańców.

______________________________________________________

Dziękuję :)2 komentarze: