poniedziałek, 18 lipca 2016

GADŻETY OD GRUPY TROP

CO DOSTAŁAM? :)

* List
* Wizytówkę
* Pendrive
* 4 magnesy

BARDZO DZIĘKUJĘ! :) O GRUPIE TROP:
Zajmujemy się wspieraniem osób, zespołów i organizacji w procesie rozwoju. Łączymy wiedzę i prak­tykę psychologiczną ze znajomo­ścią realiów biz­nesu. Metoda naszej pracy opiera się na nauce poprzez działanie i współ­pracę, a naszą główną war­to­ścią jest dialog. Realizujemy programy dla biz­nesu w ramach szko­leń zamkniętych, oraz dla klien­tów indywidual­nych w for­mie szko­leń otwar­tych w Akademii TROP (ponad 1400 absol­wen­tów pół­torarocz­nych cykli szkoleniowych).
Naszym celem jest wspar­cie i towarzyszenie w roz­woju liderów, kadr szkoleniowych, menadżerów i zarządów firm. W myśl podej­ścia sys­temowego, nasze programy realizujemy na trzech poziomach: indywidual­nym, zes­połu i orga­ni­za­cji. Jesteśmy nastawieni na skutecz­ność. Efekty pro­gra­mów prowadzonych przez Grupę TROP przejawiają się w dwóch obszarach: w roz­woju określonych kom­peten­cji uczest­ników, oraz ich umie­jęt­no­ści uczenia się zarówno z suk­cesów jak i porażek.
Nasza misja
Wspieramy procesy uczenia się:
  • osób;
  • zespołów;
  • orga­ni­za­cji;
  • spo­łecz­no­ści.

Ułatwiamy wprowadzanie roz­wiązań biz­nesowych i spo­łecz­nych poprzez budzenie w ludziach zaan­gażowania i odpowiedzial­no­ści.
Od lat robimy to samo, codzien­nie ina­czej.
Podej­ście do roz­woju
Ludzie aktywizują swoją mądrość wtedy, gdy są słuchani, a nie kierowani. Pomoc w roz­woju nie polega na wytykaniu błędów, lecz na uświadomieniu, na czym klient może się oprzeć.

ZAPRASZAM NA STRONĘ KLIK :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz